Informace o uchovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SportsScouting s.r.o., se sídlem Plzeň, Kardinála Berana 1157/32, PSČ 301 00 IČ 291 61 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27971 (dále také jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4 písm. bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR, EU a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Účel zpracování
Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – abychom mohli poskytovat danou službu, kterou si u nás objednáte. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci vaší osoby.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem.

2. Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy popřípadě obecně závazných předpisů a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (např. pro daňové účely).

3. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů
Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá v rámci jednání o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o její uzavření - jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, národnost, příp. IČ, DIČ), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet). Zpracovávají se tedy v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání toho kterého závazku a/nebo v jakém je správce oprávněn či povinen tyto sám zjišťovat na základě obecně závazných právních předpisů či souhlasu subjektu údajů.

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh služby, zboží, počet kusů apod.), včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti.

4. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména pověření zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele.

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle shora uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností ze smlouvy (např. dopravce), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností, které vyplývají správci z  obecně závazných právních předpisů.

5. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná obecně závaznými právními předpisy.

Především má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci (tzv. výmazu) osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření smlouvy.

Zpracováním nezbytným k plnění smlouvy je zpracování pro účely popsané pod bodem 1, tj. bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro tyto účely nelze smlouvu se správcem uzavřít. Zpracování osobních údajů pro účely popsané pod bodem 1 je za podmínek obecně závazných právních předpisů možné i bez souhlasu subjektu údajů.

  • Under Armour
  • NHL
  • Pit bull
  • Yakuza
  • Thor
  • CCM
  • FC Jihlava
  • Fischer
  • Baurer

Registrujte se k odběru novinek

Chci odebírat newsletter a souhlasím
se zpracováním osobních údajů.